បេសកកម្មរបស់ TikTok គឺបង្កើតឡើងដើម្បីជម្រុញការច្នៃប្រឌិតនិងផ្ដល់ការកម្សាន្ត កសាងសហគមន៍ជាសកលដែលអ្នកលេងអាចបង្កើតនិងចែករំលែកបានត្រឹមត្រូវ ស្វែងយល់ពីពិភពលោកនិងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដទៃ។ អត្ថបទTheForYouគឺជាផ្នែកមួយដែលអាចភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងនិងការរកឃើញទាំងនោះ។ វាជាបណ្តុំនៃភាពពេញនិយមរបស់អ្នកលេងTikTokនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

នៅពេលដែលអ្នកលេងTikTokនៅខ្មែរខ្ចូលក្នុងទំព័រអត្ថបទForYou ពួកគេនឹងឃើញនូវវីដេអូជាច្រើនដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ពួកគេដែលធ្វើឱ្យមានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកមាតិកានិងអ្នកបង្កើតដែលពួកគេចូលចិត្ត។ ទំព័រនេះត្រូវបានបំពាក់ដោយប្រព័ន្ធណែនាំដែលផ្តល់មាតិកាដល់អ្នកប្រើប្រាស់ម្នាក់ៗដែលចាប់អារម្មណ៍។ ភាពអស្ចារ្យរបស់ TikTok​​​គឺថាទំព័រForYouមានច្រើនប្រភេទទោះអ្នកលេងផ្សេងៗគ្នាអាចមើលឃើញវីដេអូដូចគ្នាប៉ុន្ដែទំព័ររបស់អ្នកលេងម្នាក់ៗគឺខុសគ្នានិងត្រូវបានបង្ហាញទៅតាមបុគ្គលជាក់លាក់។

អត្ថបទForYouគឺទីតំាងដែលជាលក្ខណៈពិសេសមួយនៃការកំណត់វេទិកាសាច់រឿង។ នេះជាអ្វីដែលអ្នកត្រូវដឹងៈ

តើកត្តាអ្វីខ្លះដែលជួយចែករំលែកដល់ទំព័រForYou?

នៅលើ TikTok ទំព័រForYouឆ្លុះបញ្ចាំងពីចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អ្នកលេងម្នាក់ៗ។ ប្រព័ន្ធនេះណែនាំមាតិកាតាមការផ្ដល់ចំណាត់ថ្នាក់វីដេអូដោយផ្អែកលើកត្តារួមបញ្ចូលគ្នា - ផ្តើមពីចំណង់ចំណូលចិត្តដែលអ្នកលេងបានបង្ហាញហើយកែសម្រួលអ្វីដែលអ្នកមិនចាប់អារម្មណ៍ផង - រហូតដល់បង្កើតទម្រង់ផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ទំព័រForYou។

ការណែនាំគឺផ្អែកលើកត្តាមួយចំនួនរួមមាន៖

  • អន្តរកម្មរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដូចជាវីដេអូដែលអ្នកប្រើប្រាស់ចូលចិត្តឬចែករំលែកគណនីដែលពួកគេតាមដានផ្តល់មតិយោបល់ដែលពួកគេដាក់បញ្ចូលនិងមាតិកាដែលពួកគេបង្កើត។
  • ព័ត៌មានជាវីដេអូ ដែលអាចមានព័ត៌មានលម្អិតដូចជាចំណងជើងសម្លេងនិងការដាក់hashtags។
  • ការកំណត់ឧបករណ៍និងគណនីដូចជាចំណូលចិត្តភាសារបស់អ្នកប្រើប្រាស់និងការកំណត់ប្រទេស។កត្តាទាំងនេះធ្វើឱ្យប្រាកដថាប្រព័ន្ធនេះមានភាពប្រសើរសម្រាប់ដំណើរការប៉ុន្តែពួកគេទទួលបានទម្ងន់ទាបជាងនៅក្នុងប្រព័ន្ធណែនាំទាក់ទងនឹងចំណុចទិន្នន័យផ្សេងទៀតដែល TikTok វាស់។

កត្តាទាំងអស់នេះត្រូវបានដំណើរការដោយប្រព័ន្ធណែនំារបស់ TikTok និងវាយតម្លៃដោយផ្អែកលើតម្លៃរបស់ពួកគេចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់។ ការចង្អុលបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍ដ៏ខ្លាំងក្លាថាតើអ្នកប្រើប្រាស់បញ្ចប់ការមើលវីដេអូវែងជាងនេះនឹងអាចទទួលបានទម្ងន់ធំជាង ឬថាតើអ្នកមើលវីដេអូនិងអ្នកបង្កើតវីដេអូទាំងពីរនៅក្នុងប្រទេសតែមួយ។ បន្ទាប់មក វីដេអូត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ដើម្បីកំណត់ពីលទ្ធភាពនៃការចាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកប្រើប្រាស់ចំពោះមាតិកាមួយផ្នែកហើយត្រូវបានបញ្ជូនទៅឱ្យអត្ថបទនីមួយៗសម្រាប់អ្នក។

ការចាប់ផ្តើម

នៅពេលអ្នកប្រើប្រាស់ចូលរួមលេងTikTok ពួកគេប្រហែលមិនដឹងពីអ្វីដែលពួកគេចូលចិត្តនៅលើកម្មវិធីនេះ។ ដើម្បីសម្រួលដំណើរការ TikTokឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ថ្មីជ្រើសរើសប្រភេទវិដីអូដែលពួកគេចូលចិត្តដូចជាសត្វចិញ្ចឹមឬការធ្វើដំណើរដើម្បីជួយសម្រួលការណែនាំឲ្យត្រូវទៅនឹងចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ពួកគេ។ នេះអនុញ្ញាត ឲ្យ កម្មវិធីអភិវឌ្ឍលើទំព័រដំបូងហើយវានឹងចាប់ផ្តើមណែនាំវីដីអូនេះដោយផ្អែកលើអន្តរកម្មរបស់អ្នកប្រើប្រាស់។

សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលមិនជ្រើសរើសប្រភេទវិដីអូ TikTok ផ្តល់ជូននូវវីដេអូពេញនិយមជាទូទៅ។

ការស្វែងរកបន្ថែមសម្រាប់ទំព័រForYou

រាល់អន្តរកម្មថ្មីជួយឱ្យប្រព័ន្ធស្វែងយល់អំពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកប្រើប្រាស់និងស្នើឱ្យមានមាតិកា​ដូច្នេះវិធីល្អបំផុតដើម្បីថែរក្សាចំណីសម្រាប់អ្នកគឺគ្រាន់តែប្រើនិងរីករាយជាមួយកម្មវិធី។ យូរៗ ទៅទំព័រ For You នឹងអាចណែនាំវិធីអូដែលជាចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អ្នកប្រើប្រាស់។

ទំព័រForYouមិនត្រឹមតែត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយការចូលរួមតាមរយៈមតិព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះទេ។ ឧទាហរណ៍៖នៅពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់ចិត្តសម្រេចfollowគណនីថ្មី សកម្មភាពនោះនឹងមានឥទ្ធិពលទៅលើការណែនំា ដូចជាការស្វែងរកhashtags សម្លេង និងការសម្របសម្រួលសម្លេង និងប្រធានបទដែលពេញនិយមនៅលើDiscover tab។

វិធីដែលអ្នកលេងអាចមើលឃើញតិចតួចពីអ្វីដែលពួកគេមិនបានចាប់អារម្មណ៍

ដូចគ្នាទៅនឹងរប្រៀបដែលអ្នកប្រើប្រាស់អាចចុចឱ្យយូរដើម្បីបន្ថែមវីដេអូទៅក្នុងចំណូលចិត្តរបស់ពួកគេ ពួកគេអាចចុចឲ្យយូរលើវីដេអូហើយចុចពាក្យ "មិនចាប់អារម្មណ៍" ដើម្បីបង្ហាញថាពួកគេមិនចាប់អារម្មណ៏លើវិដីអូនឹងទេ។​ពួកគេក៏អាចធ្វើការលាក់វីដេអូពីអ្នកបង្កើតណាមួយឬរាយការណ៍វីដេអូដែលមិនសមស្របទៅនឹងគោលការណ៍ណែនាំរបស់ TikTok ។ សកម្មភាពទាំងអស់នេះចូលរួមចំណែកលើការណែនាំនាពេលអនាគតនៅក្នុងទំព័រForYourរបស់អ្នកប្រើប្រាស់។

ដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់ម៉ាស៊ីនផ្ដល់ការណែនាំ

តាមរយៈការធ្វើឱ្យមានលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួននិងភាពពាក់ព័ន្ធមានហានិភ័យនៃការបង្ហាញវីដេអូស្ទ្រីមដែលកាន់តែខ្លាំងឡើងដែលពេលខ្លះហៅថា «filter bubble» ។ ដើម្បីទុកសៀវភៅដែលអ្នកចង់បានគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍និងផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធផ្តល់ការណែនំារបស់ TikTok ធ្វើការកាត់មាតិកាប្រភេទផ្សេងៗគ្នាជាមួយមាតិកាដែលអ្នកប្រើចូលចិត្ត។ ឧទាហរណ៍៖ មតិព័ត៌មានសម្រាប់អ្នកជាទូទៅនឹងមិនបង្ហាញវីដេអូពីរជាជួរដែលបង្កើតដោយសំឡេងតែមួយឬដោយអ្នកបង្កើតដូចគ្នាទេ។ TikTok មិនណែនាំមាតិកាជាន់គ្នា ប៉ុន្តែមាតិកាដែលអ្នកប្រើបានឃើញពីមុនឬមាតិកាដែលចាត់ទុកថាជាសារឥតបានការ។

ការណែនាំ

ភាពចម្រុះនៃមាតិកា គឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីថែរក្សាសហគមន៍សកល​ដែលមានការរីកចម្រើន ហើយទំាងនេះនឹងនាំមកនូវ ភាពស្និតស្នាលដល់អ្នកលេង TikTok ។ ដល់ទីបញ្ចប់ ពេលខ្លះវីដេអូរបស់អ្នកលេងមិនបានលេចចេញ និងមិនពាក់ព័ន្ធក្នុងការបង្ហាញលើការLikes។ ទំាងនេះជាសមាសធាតុសំខាន់នៃវិធីសាស្រ្តរបស់ TikTok ដើម្បីផ្តល់ការណែនំា៖ ការនាំយកមកនូវវីដេអូផ្សេងៗគ្នាជាច្រើនសម្រាប់មាតិកា For You និងផ្តល់នូវឱកាសបន្ថែមទៀតលើប្រភេទមាតិកាថ្មី ស្វែងរកឃើញអ្នកបង្កើតថ្មី និងបទពិសោធន៍ទស្សនៈនិងគំនិតថ្មីៗនៅពេលអ្នកលេងបើកមើលមាតិកាវីដេអូរបស់ពួកគេ។

តាមរយៈការផ្តល់ជូននូវវីដេអូប្លែកៗពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ ប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងនេះ ក៏អាចទទួលបាននូវអ្វីដែលពេញនិយមក្នុងចំណោមទស្សនិកជនទូទៅផងដែរដើម្បីជួយដល់អ្នកប្រើ TikTok ផ្សេងទៀតនូវបទពិសោធន៍ដ៏អស្ចារ្យផងដែរ។

ការការពារលើការមើលវីដេអូ

ប្រព័ន្ធណែនំារបស់ TikTok ក៏ត្រូវបានរចនាឡើងដោយមានសុវត្ថិភាពផងដែរ។ មាតិកាដែលបានពិនិត្យឡើងវិញរកឃើញថាពិពណ៌នាអំពីនីតិវិធីវេជ្ជសាស្រ្តក្រាហ្វិច ឬការប្រើប្រាស់ផលិតផលស្របច្បាប់។ ឧទាហរណ៍៖ អ្វីដែលអាចធ្វើឱ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលបានប្រសិនបើលេចចេញជាវីដេអូដែលបានណែនាំទៅកាន់ទស្សនិកជនទូទៅដែលមិនបានជ្រើសរើសមាតិកាបែបនេះ និងប្រហែលជា មិនមានសិទ្ធិទទួលបានការណែនាំ ។ ដូចគ្នានេះដែរ វីដេអូដែលទើបតែត្រូវបានផ្ទុកឡើងឬកំពុងត្រូវបានពិនិត្យឡើងវិញហើយមាតិកាសារឥតបានការក៏មិនមានសិទ្ធិទទួលបានការផ្តល់ការណែនំាសម្រាប់អ្នកណាម្នាក់សម្រាប់អ្នកដែរ។

វិធីដែល TikTok ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងសម្រាប់អ្នក

ការអភិវឌ្ឍ និងថែរក្សាប្រព័ន្ធណែនំារបស់ TikTok គឺជាដំណើរការជាបន្តបន្ទាប់ហើយការងារនេះបានពង្រីកក្រុមជាច្រើនរួមមានផលិតផលសុវត្ថិភាពនិងសុវត្ថិភាពដែលការងាររបស់ពួកគេជួយកែលម្អភាពពាក់ព័ន្ធនៃប្រព័ន្ធណែនំា និងភាពត្រឹមត្រូវរបស់វាក្នុងការស្នើមាតិកានិងប្រភេទអ្នកប្រើប្រាស់ប្រកបដោយភាពរីករាយ។