Theo Bertram, Vice President, Government Relations & Public Policy - Europe

På TikTok frodas kreativiteten. Över 150 miljoner människor från hela Europa kommer till vår plattform varje månad för att uttrycka sig, lära sig nya hobbys eller färdigheter och utveckla sina affärsverksamheter. Med en sådan räckvidd följer ett stort ansvar - och där ingår att bygga förtroende genom att säkerställa tryggheten, integriteten och säkerheten för vårt community och deras data.

Vi presenterar Project Clover

År 2021 lade vi fram en tydlig datastyrningsstrategi för Europa baserad på principerna att lagra data lokalt, minimera dataöverföringar utanför regionen och ytterligare minska anställdas åtkomst till TikTok-användardata.

Nu redogör vi för hur vi avser att ytterligare stärka vårt arbete med Project Clover - och gå från att enbart uppfylla industristandarder till att helt och hållet sätta en ny standard för datasäkerhet. Project Clover är ett program fokuserat på att skapa en säker enklav för europeisk TikTok-användardata. Detta initiativ kommer introducera ett antal nya åtgärder för att stärka befintliga skydd och ytterligare anpassa vårt övergripande arbete kring datastyrning till principen om europeisk datasuveränitet.

Dataåtkomst och kontroller

Våra befintliga kontroller för dataåtkomst begränsar redan i hög grad åtkomsten till användardata. Med utgångspunkt från vår datasäkerhetsstrategi i USA förbättrar vi dessa kontroller ytterligare genom att introducera så kallade "security gateways" som avgör anställdas åtkomst till europeiska TikTok-användardata och dataöverföringar utanför Europa. Detta lägger till ytterligare en kontrollnivå över dataåtkomsten. All dataåtkomst kommer inte bara att följa relevanta dataskyddslagar utan måste också först gå igenom dessa security gateways och kontroller.

Extern tillsyn

Ovanstående process kommer att övervakas och kontrolleras av ett europeiskt säkerhetsföretag som ska granska våra datakontroller och skydd, övervaka dataflöden, tillhandahålla oberoende verifiering och rapportera eventuella incidenter. Vi för redan diskussioner med en tredje part och kommer att tillkännage mer information inom snar framtid.

Teknik för att förbättra sekretess

Vi har för avsikt att samarbeta med andra tredje parter för att inkorporerar den senaste mest avancerade tekniken som kompletterar dessa redan robusta processer. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, pseudonymisering av personuppgifter så att en individ inte kan identifieras utan ytterligare information samt aggregering av individuella datapunkter i stora datamängder för att skydda individers integritet.

Ett dedikerat internt team har arbetat med Project Clover sedan förra året och vi räknar med att implementera dessa nya och branschledande åtgärder under detta år och fortsatt in i 2024.

Levererar på lokal datalagring

Som ett komplement till dessa planerade nya åtgärder är vårt åtagande att lagra europeiska TikTok-användardata lokalt. Förra året kunde vi berätta om vårt europeiska datacenter i Dublin, Irland. Nu kan vi bekräfta ytterligare två datacentersajter - ett andra datacenter i Dublin och ett tredje i Hamar-regionen i Norge. I likhet med vårt ursprungliga datacenter kommer dessa två nya datacenter drivas av tredjepartstjänsteleverantörer.

Att driva ett mer hållbart förhållningssätt

För att gå i linje med vår långsiktiga ambition att bygga en hållbar verksamhet kommer det nya datacentret i Norge att drivas på 100 % förnybar energi (främst från lokal vattenkraft) och dra nytta av det svalare klimatet genom att kunna använda mer naturlig kyla för att sänka Power Usage Effectiveness (PUE) och förbättra energieffektiviteten. Verksamheten i Norge kommer också att återvinna överskottsvärme, därigenom tillgängliggörs energiresurser för nya och befintliga verksamheter i omgivningen.

Project Clover förstärker vårt engagemang för en europeisk datastyrningsstrategi som sätter skyddet av användardata i centrum och i linje med principen om datasuveränitet. Vi tror att implementeringen kommer att säkerställa att de 150 miljoner personer i Europa som kommer till TikTok varje månad omfattas av branschledande dataskydd och säkerhet.