TikTok rozszerza politykę oznaczania treści pochodzących od mediów powiązanych z rządami państw, ułatwiając przy tym ocenę ich treści


  • TikTok chce pomóc użytkownikom jeszcze lepiej zrozumieć źródło treści i dać czytelną informację, że materiały zamieszczane przez konkretne medium mogą prezentować punkt widzenia reprezentowany przez dany rząd.
  • W tym celu na platformie wprowadzamy specjale etykiety informacyjne, które znajdą się zarówno przy profilach danych mediów, jak i filmach ich autorstwa.
  • Po przeprowadzeniu pilotażowych działań w tym zakresie w Rosji, Ukrainie i Białorusi, nasze nowe podejście wprowadzamy na kolejne 40 rynków.


Dlaczego TikTok oznacza treści mediów powiązanych z rządami państw?

Nasza polityka odnosząca się do mediów państwowych polega na oznaczaniu kont prowadzonych przez organizacje medialne, których treści redakcyjne lub proces decyzyjny podlegają kontroli lub wpływowi rządów danych krajów. Celem tych działań jest zapewnienie użytkownikom platformy przejrzystej i czytelnej informacji, że dane medium może reprezentować punkt widzenia danego rządu. Wprowadzenie polityki mediów państwowych było przez nas poprzedzone konsultacjami z ponad sześćdziesięcioma ekspertami z obszaru mediów, politologii, nauki oraz przedstawicielami organizacji międzynarodowych i społeczeństwa obywatelskiego z Ameryki Północnej i Południowej, Afryki, Europy, Bliskiego Wschodu, Azji i Australii. Dodatkowo współpracowaliśmy z wiodącą globalną organizacją monitorującą media, aby opracować niezależnie zweryfikowaną metodologię, która będzie stosowana przy oznaczaniu mediów państwowych. Zebrane w trakcie konsultacji opinie podkreślały, że nie ma jednego uniwersalnego podejścia do mediów państwowych, dlatego też wspieranie edukacji użytkowników na ten temat jest bardzo istotne.

W zeszłym roku pilotażowe działania w zakresie oznaczania treści przeprowadziliśmy w Rosji, Ukrainie i Białorusi, dodając etykiety do materiałów z powiązanych mediów. Oznaczanie twórców powiązanych z państwem ma zapewnić naszym użytkownikom trafny i przejrzysty kontekst oraz uwrażliwić ich na to, że materiały te mogą przedstawiać punkt widzenia rządu. Poczynając od 18.01.2023, polityka ta zostaje rozszerzona o kolejnych 40 rynków (w tym Polskę) na całym świecie. Systematycznie będziemy rozszerzać ją o kolejne kraje i regiony.



W jaki sposób oznaczane są media?

Oceniając niezależność danej organizacji medialnej, bierzemy pod uwagę jej misję, praktyki redakcyjne i stosowane zabezpieczenia, kierownictwo i sposób zarządzania redakcją oraz rzeczywiste decyzje redakcyjne. Szczególną uwagę zwracamy na media, które mogą być w znacznym stopniu uzależnione od państwowego finansowania – czy to bezpośrednio, czy też poprzez reklamy, pożyczki i dotacje. Niektóre z pytań, które zadawane są podczas oceny to:

  • Czy niezależność redakcyjna jest częścią misji organizacji?
  • Czy organizacja posiada zbiór wytycznych dotyczących standardów postępowania dziennikarskiego?
  • Czy istnieją jakiekolwiek powiązania z rządem w ramach kierowniczych lub redakcyjnych stanowisk kierowniczych?
  • Czy organizacja w przejrzysty sposób ujawnia swoje powiązania z rządem?
  • Czy istnieją dowody na to, że media nie przestrzegają swoich wytycznych redakcyjnych?
  • W jaki sposób podmiot zajmował się sprawami o istotnym interesie publicznym dotyczącymi rządu?


Media mogą odwołać się od decyzji

Jako TikTok dołożyliśmy wszelkich starań, aby opracowana metodologia oznaczania mediów była obiektywna. Jednocześnie zapewnia ona organizacjom możliwość odwołania się od decyzji, jeśli ich zdaniem zostały błędnie zakwalifikowane w procesie. Aby złożyć odwołanie, dane medium powinno przedstawić dodatkowe informacje potwierdzające jego suwerenność redakcyjną. Przy ocenie dostarczonych materiałów będziemy współpracować z niezależnymi ekspertami.

 Nowa polityka oznaczania treści to kolejny krok w kierunku dostarczania naszym użytkownikom rzetelnych i transparentnych treści. Zachęcamy również do zapoznania się z naszym Centrum Transparentności.